Johan Amborg

Partner & Seniorkonsult
johan.amborg@vigorab.com
0706-232467

Lång erfarenhet av arbete med utveckling av ledarskap, samverkan och teamutveckling

Arbetat under mer än 25 år som stöd till chefer, ledningsgrupper, koncernledning, styrelser och projektledare och har bred och djup erfarenhet av verksamhets-, team- och ledarutveckling inom näringslivet, affärsdrivande & statliga verk, kommuner och landsting.

Har en stor erfarenhet av att arbeta med samverkan i stora infrastrukturprojekt för Trafikverket sedan 2013. Bl.a. i rollen som Samverkansledare, moderator och processledare kring samverkansarbete mellan beställare, projektör och entreprenör.

Många års erfarenhet ifrån ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling.

Ledarerfarenhet, Change management & konflikthantering

Drygt 30 års erfarenheter ifrån ledande positioner inom stora internationella företag. T.ex. som HR chef för Volvo Bussars affärsregion Europa och Globalt ansvarig över Verksamhetsutveckling för Volvo Bussar med drygt 6000 anställda. Då självklart med stor erfarenhet kring att vara en del av en ledningsgrupp.

Dessutom erfarenhet som projektledare inom 6-sigmaprojekt på Volvo Cars och Ford Motor Company.

Lång gedigen erfarenhet kring förändringsarbete i stora internationella företag och har jobbat med ledare på alla nivåer i organisationen, ifrån Styrelse, VD och Företagsledning till första linjens chefer. Utveckling av ledare, grupper, organisationer, verksamheter och kulturer.

God erfarenhet av att arbeta med konflikthantering mellan individer och grupper inom större organisationer.

Samverkan & Partnering

Gedigen erfarenhet av att agera som Samverkansledare och Moderator/Processledare. Främst mellan Trafikverket som beställare och deras upphandlade Entreprenörer och Projekteringskonsulter, i en mängd olika projekt sedan 2013. 
Se följande exempel på projekt;

Projekt Västlänken och Projekt Olskroken planskildhet (2015 -> )

Samverkansledare, moderator och processledare med bland annat dessa uppdrag;
– Ledarskapsutveckling, samverkan och teamutveckling
– Leda, utveckla grupper och ledare samt skapa och driva stärkt samverkan inom projektet
– Intern samverkan TRVs projektorganisation
– Ledningsgruppsutveckling
– Ledarseminarier, Medarbetarseminarier
– Coachning av enskilda ledare
– Konflikthantering
– Samverkan mellan Trafikverket, Göteborg stad samt Västtrafik
– Samverkan mellan Trafikverket, ÅF och Basler Hofmann
– Arbete med Styrgrupperna för TRV, Göteborg stad, Västtrafik och VG
– Samverkan med Trafikverket och valda Entreprenörer inom de olika delprojekten
– Koordinera ”ett uppdrag, ett projekt” med samtliga involverade kontrakterade
samverkansledare för de olika delprojekten.
– Samverkansledare för projekt Korsvägen inom projekt Västlänken.       (2019-23)

Drift och underhåll väg, Basområde Bräcke i Jämtland (2021-> )

Samverkansledare i ett av Trafikverkets pilotprojekt för att köra kontraktsformen TEM (Tidig Entreprenörs Medverkan) i kombination med Samverkan HÖG.

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör

Drift och underhåll väg, Basområde Ljungby i Kronobergs län (2021-> )

Samverkansledare under FAS 0-1 i ett av Trafikverkets pilotprojekt för att köra kontraktsformen TEM (Tidig Entreprenörs Medverkan) i kombination med Samverkan HÖG. Fr.o.m. FAS 2 stöd i samverkansfrågor till projektet samt koordinera övergripande för pilotprojekten.

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och Skanska som entreprenör

Drift och underhåll väg, Basområde Lit i Jämtland (2022-> )

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med samverkan BAS som plattform

Drift och underhåll, Järnväg Väst (2019 -> )

KTK – Kust Till Kust:
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och InfraNord som entreprenör

VDB – VärmlandDalsBanorna:
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och InfraNord som entreprenör

VGV – Västra Götaland Västra;
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och NRC Group som entreprenör

VKB – VästKustBanan;
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och InfraNord som entreprenör

VGÖ – Västra Götaland Östra;
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och InfraNord som entreprenör

Väg 940 Onsalavägen (2018-2019)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare, WSP som projektör och Västmark som entreprenör

Väg 940 planeras i en ny sträckning mellan Rösan och Forsbäck. Det innebär ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för boende utmed den befintliga vägen som går rakt igenom samhället.

Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan  Göteborg(2014-2018)

Samverkan mellan Trafikverket och Trafikkontoret Göteborgs stad som beställare samt COWI och ÅF som konsulter.

Lundbyleden behöver anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till nya infrastrukturprojekt.
Vi bygger om tre trafikplatser på E6.21 Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet. Vi bygger om vissa gator vid Backaplan. Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår och bygger en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

E45 Säffle – Valnäs (2018-2019)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och ÅF som projektör

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

Sörredsmotet (2017-2018)

Sörredsmotet utformades med planskilda passager för Volvospåret och för GC vägar. Vidare skapades trafikplatsen att innefatta en motorvägshållplats med omstigningsmöjlighet till lokalbussar/motsvarande.

Kil-Öxnered AT-system (2018)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och InfraNord som entreprenör

Arbete med Autotransformatorsystem (AT) på sträckan Kil-Öxnered

Drift och Underhåll väg, Dalsland (2018)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör

Vägunderhåll är arbete för att upprätthålla standarden på vägar. I vägunderhåll ingår bland annat vinterunderhåll, reparationer och målning av vägmarkeringar.

Drift och Underhåll väg, Göteborg (2017-2018)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör

Vägunderhåll är arbete för att upprätthålla standarden på vägar. I vägunderhåll ingår bland annat vinterunderhåll, reparationer och målning av vägmarkeringar.

Kil-Laxå spår och växelbyte (Värmland) (2017-2022)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare, SWECO som projektör och Infrakraft som entreprenör.

Mellan Kil och Laxå ligger många mil med slitna järnvägsspår. Därför byter vi ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Hamnbanan i Göteborg (2016-2018)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare, Ramböll som projektör

Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs hamn, är enkelspårig. För att klara den ökande efterfrågan av godstransporter på järnväg bygger vi ut delar av Hamnbanan till dubbelspår.

Dunsjö-Jakobshyttan (2016)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och COWI som projektör

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 5 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Väg 27 Viared – Kråkered (Boråstrakten) (2015)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och NCC som entreprenör

Väg 27 är ombyggd till mötesfri 2+1-väg vilket ger en säkrare trafikmiljö men även bättre framkomlighet och kortare restider. Eftersom genomfartstrafiken inte behöver köra igenom Borås skapar detta dessutom en bättre trafikmiljö med färre olyckstillfällen i och omkring Borås. Även restiderna minskar eftersom vägsträckan är förkortad med tre kilometer och trafiken fördelas bättre. Detta gynnar både företag i regionen och arbetspendlare som dagligen färdas längs sträckan.

Väg 190 Gunnilse (2015)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och NCC som entreprenör

Vägen byggs i ny sträckning och utformas som en 18 meter bred flerfältsväg med fyra körfält. Mitträcke sätts upp på hela sträckan. Befintliga korsningar ersätts med cirkulationsplatser. Sträckan korsningssaneras och nya parallella lokalvägar byggs. Hastigheten på hela sträckan blir 80 km/h.

E45 Slakthusmotet Göteborg (2015)

Samverkan mellan Trafikverket som beställare och ÅF som projektör

En ombyggnation av E 45 Slakhusmotet ingår i Västsvenska paketet. Slakthusmotet är beläget längs E45 väster om Gamlestaden i Göteborg. Göteborgs Stad satsar på att utveckla och exploatera Gamlestaden kring knutpunkt Gamlestads torg. Det finns en vision om att bygga blandstad, med både bostäder och verksamheter, intill Slakthusmotet, både väster och öster om E45

Under min fritid

Jag är engagerad inom Scouterna, där jag är engagerad i Stenungsunds scoutkår samt är med i att genomföra Treklöver Gilwell utbildningar, som är Scouternas högsta ledarskapsutbildning.

Jag är engagerad som frivillig Räddningsskeppare och befälhavare inom Svenska Sjöräddningssällskapet, med placering på räddningstationen i Stenungsund.