Exempel på våra uppdrag

Projekt Västlänken och Olskroken planskildhet

Området vid projekt Centralen

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Vigors uppdrag; 

 • Processledare /moderator för samverkan inom Trafikverkets interna organisation. 
 • Genomföra program med Ledningsgruppsutveckling för projektledningsgruppen
 • Samverkansledare inom Projekt Korsvägen
 • Samverkansledare inom Projekt Centralen
 • Samverkansledare inom Projekt Haga
 • Samverkansledare inom Projekt Lärje
 • Samverkansledare inom Projekt Pilekrogen
 • Genomföra Medarbetarenkäter för Trafikverkets interna organisation
 • Genomföra Samverkansenkäter efter behov med både Trafikverket och deras upphandlade Entreprenörer

Drift och Underhåll Järnväg

Underhållet av järnvägen är grunden för en säker och punktlig järnväg. Räls, signalsystem och kontaktledningar ses över och byts ut så att resor och transporter blir mer pålitliga. För att säkra säker drift arbetas det behovsmässigt med snöröjning, tjällossning, solkurvor, spårhalka, trädsäkring samt växtlighet och ogräsbekämpning.

Läs mer om järnvägsunderhåll på Trafikverkets hemsida

Entreprenaderna genomförs i enlighet med Trafikverkets kontraktsmodell samverkan Bas. Samverkan enligt Trafikverkets modell är ett strukturerat samarbetsinriktat arbetssätt mellan parterna framtagen för att över tiden förbättra produktiviteten i entreprenaden. 

Vigors uppdrag;

Samverkansledare för projekten BAS Underhållskontrakten järnväg Väst

Skapa process för uppföljning av samverkan inom de olika projekten.

 • Väst Kust banan (VKB)
 • Kust till Kust banan (KTK)
 • Västra Götaland Göteborg (VGG)
 • Västra Götaland Väst (VGV)
 • Värmland Dalslandsbanorna (VDB)
 • Västra Götaland Öst (VGÖ)
 • KraftFörsörjningsAnläggningar (KFA)

Drift och Underhåll väg

Att sköta vägarna innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om, och att vi förlänger vägarnas hållbarhet. Underhållet sköts av olika entreprenörer för olika Basområden.

Läs mer om vägunderhåll på Trafikverkets hemsida

Vigors uppdrag;

Samverkansledare för Basområde Bräcke (Jämtland) 
Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör.
Detta projekt är en av piloterna i Trafikverkets satsning på kontraktsmodell TEM (Tidig Entreprenörs Medverkan) i kombination med Trafikverkets modell Samverkan hög.

Samverkansledare & stöd kring samverkansarbete Basområde Ljungby (Kronobergs län)
Trafikverket som beställare och Skanska som entreprenör 
Detta projekt är en av piloterna i Trafikverkets satsning på kontraktsmodell TEM (Tidig Entreprenörs Medverkan) i kombination med Trafikverkets modell Samverkan hög.

Samverkansledare Basområde Lit (Jämtland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Sveg (Jämtland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Södra Halland
Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör med Trafikverkets modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Kungälv och Basområde Kungsbacka 
(Västra Götaland)
Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör med Trafikverkas modell Samverkan bas.

Samverkansledare Basområde Göteborg (Västra Götaland)
Trafikverket som beställare och Terranor som entreprenör.

Samverkansledare Basområde Skellefteå södra
Trafikverket som beställare och Skanska som entreprenör.

Drift och Underhåll väg, Dalsland
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och PEAB som entreprenör.
Vägunderhåll är arbete för att upprätthålla standarden på vägar. I vägunderhåll ingår bland annat vinterunderhåll, reparationer och målning av vägmarkeringar. 

Investeringsprojekt

Bild: Lundbyleden, delen Brantingsmotet–Ringömotet

Vigors uppdrag;

Väg 940 Onsalavägen 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare, WSP som projektör och Västmark som entreprenör .
Väg 940 planeras i en ny sträckning mellan Rösan och Forsbäck. Det innebär ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för boende utmed den befintliga vägen som går rakt igenom samhället.

Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan  Göteborg
Samverkan mellan Trafikverket och Trafikkontoret Göteborgs stad som beställare samt COWI och ÅF som konsulter.
Lundbyleden behöver anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till nya infrastrukturprojekt.
Vi bygger om tre trafikplatser på E6.21 Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet. Vi bygger om vissa gator vid Backaplan. Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår och bygger en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

E45 Säffle – Valnäs 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och ÅF som projektör.
E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

Sörredsmotet 
Sörredsmotet utformades med planskilda passager för Volvospåret och för GC vägar. Vidare skapades trafikplatsen att innefatta en motorvägshållplats med omstigningsmöjlighet till lokalbussar/motsvarande.

Kil-Öxnered AT-system 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och InfraNord som entreprenör.
Arbete med Autotransformatorsystem (AT) på sträckan Kil-Öxnered

Kil-Laxå spår och växelbyte (Värmland) 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare, SWECO som projektör och Infrakraft som entreprenör.
Mellan Kil och Laxå ligger många mil med slitna järnvägsspår. Därför byter vi ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Hamnbanan i Göteborg 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare, Ramböll som projektör.
Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs hamn, är enkelspårig. För att klara den ökande efterfrågan av godstransporter på järnväg bygger vi ut delar av Hamnbanan till dubbelspår.

Dunsjö-Jakobshyttan 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och COWI som projektör.
En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 5 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Väg 27 Viared – Kråkered (Boråstrakten) 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och NCC som entreprenör.
Väg 27 är ombyggd till mötesfri 2+1-väg vilket ger en säkrare trafikmiljö men även bättre framkomlighet och kortare restider. Eftersom genomfartstrafiken inte behöver köra igenom Borås skapar detta dessutom en bättre trafikmiljö med färre olyckstillfällen i och omkring Borås. Även restiderna minskar eftersom vägsträckan är förkortad med tre kilometer och trafiken fördelas bättre. Detta gynnar både företag i regionen och arbetspendlare som dagligen färdas längs sträckan.

Väg 190 Gunnilse 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och NCC som entreprenör.
Vägen byggs i ny sträckning och utformas som en 18 meter bred flerfältsväg med fyra körfält. Mitträcke sätts upp på hela sträckan. Befintliga korsningar ersätts med cirkulationsplatser. Sträckan korsningssaneras och nya parallella lokalvägar byggs. Hastigheten på hela sträckan blir 80 km/h.

E45 Slakthusmotet Göteborg 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och ÅF som projektör.
En ombyggnation av E 45 Slakhusmotet ingår i Västsvenska paketet. Slakthusmotet är beläget längs E45 väster om Gamlestaden i Göteborg. Göteborgs Stad satsar på att utveckla och exploatera Gamlestaden kring knutpunkt Gamlestads torg. Det finns en vision om att bygga blandstad, med både bostäder och verksamheter, intill Slakthusmotet, både väster och öster om E45