Investeringsprojekt

Bild: Partihallsförbindelsen / Röde Orm

Vigors uppdrag;

Partihallsförbindelsen / Röde Orm
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och Skanska som entreprenör.
Framgångsrikt projekt som vann FIAs kvalitetspris med fantastiskt bra samverkan.
Partihallsförbindelsen förbinder E45 och E20 i Göteborg. Bron som är 1 150 meter lång minskar sårbarheten i hela Göteborgs trafiksystem. 

Bana Väg i Väst (BVIV)
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och flertal olika entreprenörer i 13 olika deletapper.
Infrastrukturinvesteringen mellan Göteborg och Trollhättan benämns BanaVäg i Väst – ett unikt samarbete mellan Banverket och Vägverket (bildade tillsammans Trafikverket) som innefattar utbyggnaden till dubbelspår på Norge/Vänerbanan samt motorvägsstandard av Rv 45/E45.
– E12-13 på riksväg E45 mellan Nödinge och Nol med NCC som entreprenör
– E32
– E33
– E41a
– E41b-c
– E44
– E52.2
– Hede-Älvängen med PEAB som entreprenör
– Hede-Älvängen med BB Rail
– Sjuntorpsvägen-Göteborgsvägen med NCC som entreprenör
– Velanda-Prässebo med PEAB som entreprenör 
– Velanda-Prässebo med Bilfinger Berger
– Velanda-Prässebo med NCC som entreprenör

Väg 940 Onsalavägen 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare, WSP som projektör och Västmark som entreprenör .
Väg 940 planeras i en ny sträckning mellan Rösan och Forsbäck. Det innebär ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för boende utmed den befintliga vägen som går rakt igenom samhället.

E6 utbyggnad i norra Bohuslän
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och flertal olika entreprenörer för olika deletapper.
– Rabbalshede- Solhem
– Solhem – Pålen, NCC som entreprenör
– Tanum – Kväm
– Kväm – Lugnet, PEAB som entreprenör
– Lugnet – Skee, PEAB som entreprenör
– Lugnet – Skee, Svevia som entreprenör
– Skee – Eigst, PEAB som entreprenör

Gullbergsvasstunneln  (som projekt var namnet E45 Lilla Bommen-Marieholm
Samverkan mellan TRV som beställare och PEAB som entreprenör.
Framgångsrikt projekt med mycket bra samverkan, blev klar i förtid och till lägre kostnad än budgeterat

Hisingsbron  i Göteborg
Samverkan mellan Göteborg stad som beställare och Skanska som entreprenör
En modern bro stärker Göteborgs stadskärna
Hisingsbron går över Göta älv och är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Den 9 maj 2021 öppnades bron för gående, cyklister, bilar och bussar. Spårvagnar började trafikera den nya bron i mitten av augusti samma år. Den 5 september 2021 invigdes Hisingsbron officiellt av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf.

Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan  Göteborg
Samverkan mellan Trafikverket och Trafikkontoret Göteborgs stad som beställare samt COWI och ÅF som konsulter.
Lundbyleden behöver anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till nya infrastrukturprojekt.
Vi bygger om tre trafikplatser på E6.21 Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet. Vi bygger om vissa gator vid Backaplan. Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår och bygger en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

E45 Säffle – Valnäs 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och ÅF som projektör.
E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

Vasabron
Göteborg stad som beställare och Veidekke som Entreprenör
Sommaren 2019 öppnade den nya Vasabron för trafik efter två års ombyggnation. Den nya bron är något bredare och har en starkare konstruktion än den gamla för att klara framtidens transporter till Göteborgs innerstad. Målet har varit att bevara och återskapa så mycket som möjligt av brons vackra utseende.

Sörredsmotet 
Sörredsmotet utformades med planskilda passager för Volvospåret och för GC vägar. Vidare skapades trafikplatsen att innefatta en motorvägshållplats med omstigningsmöjlighet till lokalbussar/motsvarande.

Kil-Öxnered AT-system 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och InfraNord som entreprenör.
Arbete med Autotransformatorsystem (AT) på sträckan Kil-Öxnered

Kil-Laxå spår och växelbyte (Värmland) 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare, SWECO som projektör och Infrakraft som entreprenör.
Mellan Kil och Laxå ligger många mil med slitna järnvägsspår. Därför byter vi ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Hamnbanan i Göteborg 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare, Ramböll som projektör.
Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs hamn, är enkelspårig. För att klara den ökande efterfrågan av godstransporter på järnväg bygger vi ut delar av Hamnbanan till dubbelspår.

Dunsjö-Jakobshyttan 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och COWI som projektör.
En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 5 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Väg 27 Viared – Kråkered (Boråstrakten) 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och NCC som entreprenör.
Väg 27 är ombyggd till mötesfri 2+1-väg vilket ger en säkrare trafikmiljö men även bättre framkomlighet och kortare restider. Eftersom genomfartstrafiken inte behöver köra igenom Borås skapar detta dessutom en bättre trafikmiljö med färre olyckstillfällen i och omkring Borås. Även restiderna minskar eftersom vägsträckan är förkortad med tre kilometer och trafiken fördelas bättre. Detta gynnar både företag i regionen och arbetspendlare som dagligen färdas längs sträckan.

Väg 190 Gunnilse 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och NCC som entreprenör.
Vägen byggs i ny sträckning och utformas som en 18 meter bred flerfältsväg med fyra körfält. Mitträcke sätts upp på hela sträckan. Befintliga korsningar ersätts med cirkulationsplatser. Sträckan korsningssaneras och nya parallella lokalvägar byggs. Hastigheten på hela sträckan blir 80 km/h.

E45 Slakthusmotet Göteborg 
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och ÅF som projektör.
En ombyggnation av E 45 Slakhusmotet ingår i Västsvenska paketet. Slakthusmotet är beläget längs E45 väster om Gamlestaden i Göteborg. Göteborgs Stad satsar på att utveckla och exploatera Gamlestaden kring knutpunkt Gamlestads torg. Det finns en vision om att bygga blandstad, med både bostäder och verksamheter, intill Slakthusmotet, både väster och öster om E45